Oblik
Voucher Resortu Oblík

Udělejte radost svým blízkým a dopřejte jim luxusní odpočinek v srdci Českého středohoří. Objednejte si dárkový voucher na pobyt, návštěvu restaurace či wellness.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVACÍCH SLUŽEB A SLUŽEB S TÍM SPOJENÝCH 

Tyto všeobecné podmínky (dále jen „VOP“) společnosti I.H.FARM s.r.o.,jako poskytovatele ubytování na statku Oblík v obci Raná, upravují vzájemný smluvní vztah mezi společností – I.H.FARM s.r.o., IČ: 24761061, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1323/15, okres Praha Hl.m., PSČ 11000, jako ubytovatelem (dále jen „ubytovatel“) a ubytovanou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „ubytovaný“).

Na základě ubytovací smlouvy (dále jen „smlouva“) ubytovatel poskytne ubytovanému přechodně ubytování (právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i další ubytovací prostory) na ujednanou dobu za sjednanou cenu ubytování a za poskytnuté služby spojené s ubytováním.

Ustanovení těchto VOP platí, pokud smluvní strany písemně nesjednají ve smlouvě jinak. V případě rozporu mezi smlouvou a VOP má přednost smlouva.

Je-li smluvní stranou na straně ubytovaného spotřebitel, vztahy neupravené těmito VOP nebo smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

I.
OBJEDNÁVKA POBYTU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

 1. Ubytovaný si objednává pobyt písemnou formou – e-mailem, nebo vyplněním a odesláním elektronického rezervačního formuláře prostřednictvím on-line platformy, telefonicky nebo osobně.
 2. Podstatné náležitosti zakládající řádně vystavenou objednávku nebo požadavek na rezervaci jsou:
  1. Jméno a příjemní ubytovaného, den a místo narození, adresa trvalého bydliště a kontakt (telefon, e-mail); v případě právnických osob či fyzických osob podnikajících obchodní firma, IČO, DIČ, sídlo.
  2. Identifikace osoby (nebo osob), které má být služba poskytnuta – uvedení jména a věku (neuvede-li ubytovaný v objednávce jinou osobu, které má být služba poskytnuta, považuje se za tuto osobu ubytovaný) dále termín pobytu a způsob úhrady cen služeb.
 3. Objednávka i rezervace se stává závaznou okamžikem jejího elektronického potvrzení ubytovatelem na emailovou adresu zákazníka, případně potvrzením jinou elektronickou formou v rámci on-line platforem nebo elektronických aplikací, pokud z potvrzení ubytovatele nevyplývá jiná podmínka závaznosti objednávky, např. zaplacení zálohy.
 4. Tím, že ubytovatel potvrdí objednávku ubytovanému, vzniká mezi ubytovaným a ubytovatelem smluvní vztah. Ubytovatel se zavazuje zabezpečit ubytovanému služby v potvrzeném rozsahu a času a ubytovaný se zavazuje zaplatit ubytovateli smluvenou cenu služeb, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší nebo jí využije jen zčásti.
 5. V případě, že objednávka učiněná ubytovaným je neurčitá nebo neobsahuje všechny potřebné údaje, je ubytovaný povinen svou objednávku na základě výzvy ubytovatele neprodleně doplnit. Pokud ubytovaný ve stanovené lhůtě svou objednávku neprodleně nedoplní, považuje se objednávka za nepřijatou a tato nebude předmětem dalšího vyřizování.
 6. Při závazné objednávce může ubytovatel po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši až 100% celkové ceny, přičemž zálohu může ubytovatel požadovat kdykoliv, případně může na úhradu zálohy vázat závaznost objednávky anebo její zrušení.
 7. V případě nesplnění podmínek pro závaznou objednávku je ubytovatel oprávněn objednávku jednostranně zrušit a poté informovat o této skutečnosti ubytovaného.

II.
PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVANÉHO

 1. Uzavřením smlouvy vzniká ubytovanému právo na běžné užívání prostor vyhrazených mu k ubytování, jakož i společných prostor ubytovacího zařízení a využívat služby s ubytováním spojené.
 2. Ubytovaný je povinen dodržovat ubytovací řád, a dále také ostatní ubytovatelem vydané vnitřní předpisy vztahující se k poskytování ubytování a služeb. Ubytovaný je povinen užívat mu určený ubytovací prostor i společné prostory řádně a tak, aby ubytovateli nevznikala škoda. Totéž platí pro služby, které mu budou poskytnuty ve spojitosti s ubytováním.
 3. Ubytovaný nesmí v ubytovacím prostoru provádět jakékoliv změny bez výslovného písemného souhlasu ubytovatele. Poruší-li ubytovaný tento zákaz je povinen tuto nedovolenou změnu okamžitě odstranit, nejpozději však při skončení ubytování.
 4. Ubytovaný nesmí zřídit bez výslovného písemného souhlasu ubytovatele užívací právo k ubytovacímu prostoru třetí osobě. Porušení této povinnosti ubytovaného se považuje za hrubé porušení povinností ubytovaného, vyplývajících z uzavřené smlouvy.
 5. Ubytovaný má právo reklamovat případné nedostatky ubytovatelem poskytovaných služeb. Reklamaci je ubytovaný povinen uplatnit u ubytovatele písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho pracovního dne od zjištění nedostatků a tak, aby mohla být zjednána náprava, pokud možno na místě samém. Ubytovaný nemá právo na úhradu žádných nákladů spojených s uplatněním reklamace. Ubytovatel vyřídí přijatou reklamaci ve lhůtě odpovídající charakteru vytknutého nedostatku. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se pozastavuje na dobu, po kterou ubytovaný neposkytl ubytovateli potřebnou součinnost k vyřízení reklamace.
 6. Ubytovaný zodpovídá ubytovateli za jakoukoli škodu, kterou způsobí úmyslně či neúmyslně v prostorách ubytovatele a jeho bezprostředním okolí on sám, anebo osoby s ním ubytované či zvířata, nebo host jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle ubytovaného využívají služeb. Ubytovaný je povinen vzniklou škodu ubytovateli neprodleně nahlásit a tuto mu v plném rozsahu nahradit.
 7. Ubytovaný má právo kdykoliv před zahájením pobytu zrušit potvrzenou rezervaci či objednávku (vypovědět uzavřenou smlouvu) či předčasně ukončit ubytování za předpokladu dodržení stornovacích podmínek, uvedených v těchto VOP. Případně dle stornovacích podmínek on-line platforem, které ubytovaný použil.
 8. Ubytovaný je povinen zaplatit dohodnutou cenu za poskytnuté služby včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodu zvláštních služeb, které požadoval on sám nebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty, a to nejpozději při odjezdu.

III.
PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

 1. Ubytovatel je povinen poskytnout ubytovanému důležité informace k pobytu a nástupu na pobyt. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit ubytovanému služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě.
 2. Ubytovatel může ubytovanému poskytnout adekvátní náhradní ubytování, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostory staly nepoužitelnými, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jdou k tíži ubytovatele.
 3. Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat, resp. je vyúčtovávat průběžně.
 4. V případě odstoupení od potvrzené objednávky pobytu či závazné rezervace ze strany ubytovaného je ubytovatel povinen vyplatit nejpozději do 14-ti dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na pobyt. V případě, že vznikne ubytovateli nárok na stornovací poplatky, vyplatí ubytovatel ubytovanému rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky. V případě závazné rezervace pomocí poskytnutí dat platební karty pro provedení předautorizace je ubytovatel oprávněn si storno poplatky zinkasovat z účtu ubytovaného.

IV.
CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Cena služeb, tj. úplata hrazená ubytovaným za poskytnuté ubytování v ubytovacím zařízení, je stanovena v potvrzené rezervaci.
 2. Výše depozitu, poskytnutého ubytovaným za účelem zajištění případných nároků ubytovatele za ubytovaným z titulu způsobené škody nebo z titulu úhrady poplatků vzniklých dle těchto VOP nebo smlouvy, je stanovena na základě individuální podmínek každého ubytovaného.
 3. Ubytovaný opravňuje ubytovatele k blokaci depozitu na jeho kreditní kartě.
 4. Cena služeb, pokud nedojde ke vzniku nároku ubytovatele na náhradu v souladu se storno podmínkami, je splatná první den pobytu ubytovaného, a to nejpozději při provedení check-in. V souladu s podmínkami některé z on-line platform může dojít k úhradě ceny pobytu již před prvním dnem pobytu ubytovanému.
 5. Depozit se vrací v plné výši na konci pobytu, pokud nedojde ke vzniku nároku ubytovatele na náhradu škody za ubytovaným nebo ke vzniku povinnosti k úhradě poplatku dle VOP nebo smlouvy vůči ubytovanému. Ubytovatel nezodpovídá ubytovanému, za časovou prodlevu vzniklou bankovní transakcí při vrácení depozitu ubytovatelem.

V.
UBYTOVACÍ SLUŽBY

 • Při nástupu na pobyt se ubytovaný na recepci prokáže občanským průkazem, pasem nebo jiným průkazem totožnosti a potvrzením pobytu za účelem vyplnění všech povinných dokumentů. Po splnění výše uvedených náležitostí ubytuje ubytovatel ubytovaného a poskytne mu další informace o pobytu.

VI.
UKONČENÍ SMLOUVY, STORNOVACÍ POPLATKY

 • Ubytovaný má právo uzavřenou smlouvu kdykoliv písemně vypovědět bez výpovědní doby, a to bez uvedení důvodu za níže uvedených podmínek. Za výpověď smlouvy bez uvedení důvodu se považuje rovněž skutečnost, že se ubytovaný na základě závazné objednávky nedostaví k čerpání služby.
 • Ubytovaný při výpovědi smlouvy bez výpovědní doby povinen uhradit ubytovateli storno poplatek (tj. cenu za poskytnuté plnění – učinění rezervace a vše s tím související), vypoví-li ubytovaný uzavřenou smlouvu, neposkytuje ubytovatel ubytovanému za nevyčerpané objednané služby v průběhu pobytu (ubytování, stravování, a jiné doplňkové služby) žádnou finanční ani jinou náhradu. Ubytovatel může náhradu poskytnout v případě, že je k tomu zavázán na základě jiných smluvních vztahů (např. s booking.com, airbnb.com, expedia.com a jiných).
 • V souladu s ustanovením § 1837 odst. 1 písm. j) OZ ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy uzavřené, byla-li smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory ubytovatele, pokud poskytuje ubytovatel plnění v určitém termínu.
 • V ostatních případech je ubytovaný oprávněn odstoupit od smlouvy pouze stanoví-li tak zákon.
 • Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy nebo vypovědět smlouvu bez výpovědní doby z těchto důvodů:
  1. Neuhrazení ceny za služby ubytovaným ve stanoveném termínu;
  2. Z důvodů na straně ubytovaného či osoby, které má být služba poskytnuta, a to podle těchto VOP, kterými dojde k záměrnému zmaření smlouvy, například v případě nenastoupení k pobytu či nedodržování podmínek poskytnutí služby, a dále porušování vnitřních předpisů a ubytovacího řádu;
  3. Porušuje-li ubytovaný i přes výstrahu (postačí v ústní formě) hrubě své povinnosti ze smlouvy nebo dobré mravy;
  4. Z technických důvodů.
 • Ve výše uvedených případech nemá ubytovaný nárok na žádnou finanční ani jinou kompenzaci či na vrácení zaplacené částky, pokud tuto již uhradil. Výjimkou je ukončení smlouvy ubytovatelem z technických důvodů. V takovém případě bude ubytovanému vrácena zaplacená záloha.

VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Změny a doplňky těchto VOP mohou být individuálně mezi ubytovatelem a ubytovaným upraveny výlučně písemnou formou.
 2. Ubytovatel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky VOP se nebudou vztahovat na již uzavřené smlouvy.
 3. Tyto VOP jsou považovány ve smyslu ustanovení § 1751 OZ za součást každé jednotlivě uzavírané smlouvy a jejich úplné znění publikuje ubytovatel na internetových stránkách ubytovatele.
 4. Předané osobní údaje ubytovaného uvedené v objednávce použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a ubytovaným.
 5. Spotřebitel je oprávněn se se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci, jež je orgánem kontrolujícím právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, tj. je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

Ty podmínky jsou platné od 15.5.2021.


I.H.FARM s.r.o.
Olga Chabr Grillová, jednatel